Salgsbetingelser

Selvfiks Store sine Salgsbetingelser:

Innholdsfortegnelse:

Innledning

1. Avtalen

2. Partene

3. Priser

4. Avtaleinngåelsen

5. Ordrebekreftelse

6. Betaling

7. Levering m.v.

8. Risikoen for varen

9. Angrerett

10. Undersøkelsesplikt

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

15. Garanti

16. Personopplysninger

17. Konfliktløsning

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når Selvfiks Store opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selvfiks Store kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, kommer kontrakten til å utfylles med relevante lovbestemmelser.

Retur: Evt. retur sendes til Selvfiks Store sin returadresse. Returadresse gis på forespørsel.

Levering: Det er gratis frakt på alle varer i Selvfiks Store, for å kunne tilby dette er det noe leveringstid. Det skyldes blant annet at produktene sendes direkte fra leverandør.

Estimert leveringstid på ordinære dager: 20-30 virkedager.
Ved ferier og høytider er estimert leveringstid inntil 50 virkedager på grunn av stor pågang.

Men vi vil streve for å få levert ordren din så raskt som mulig, og i noen tilfeller får man det tidligere enn estimert leveringstid.

I de tilfellene du har bestilt ordre fra ulike leverandører, vil du motta flere forsendelser hvor pakkene kommer på ulike tidspunkt.

1. Avtalen:

Avtalen mellom kjøper og Selvfiks Store består av opplysningene Selvfiks Store gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysning er om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Ved motstrid mellom opplysningene Selvfiks Store har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene:

Selger: Selvfiks Store

Firmanavn: Gartit Creative AS

E-post: Kundeservice(at)selvfiks.net

Organisasjonsnummer: 920 243 266 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen, Selvfiks Store er formidleren.

 

3. Priser:

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

 

4. Avtaleinngåelse:

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av Selvfiks Store.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selvfiks Store i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse:

Når Selvfiks Store har mottatt kjøperens bestilling, skal Selvfiks Store uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Selvfiks Store så snart som mulig.

 

6. Betaling:

Selvfiks Store kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selvfiks Store tilkjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selvfiks Store reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Tilbyr Selvfiks Store etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av

varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen.

Har Selvfiks Store særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan Selvfiks Store kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved Selvfiks Stores levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

 

7. Levering m.v.:

Levering av varen fra Selvfiks Store til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Selvfiks Store levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 12 virkedager etter bestillingen fra kunden.

Ved høytider og ferie tider er det stor pågang hos postverket, dette kan medføre forsinkelser som er utenfor Selvfiks Store sitt ansvarsområde. Selvfiks Store har heller ikke mulighet til å påvirke postverket til en raskere levering. Varen vil derfor bli levert senest 30 virkedager etter bestilling.

Skal Selvfiks Store sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter vi å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Viktig info:

Det er gratis frakt på alle varer i Selvfiks Store, for å kunne tilby dette er det noe leveringstid.

Estimert leveringstid på ordinære dager: 20-30 virkedager.
Ved ferier og høytider er estimert leveringstid inntil 50 virkedager på grunn av stor pågang.

Men vi vil streve for å få levert ordren din så raskt som mulig, og i noen tilfeller får man det tidligere enn estimert leveringstid.

8. Risikoen for varen:

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til

avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett:

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser.

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Selvfiks Store selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Selvfiks Store melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og

opplysningene.

Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil

angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til Selvfiks Store om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig

(angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om

hvordan kjøperen vil returnere varen til Selvfiks Store.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til leverandøren i utlandet innen rimelig tid. Selvfiks Store er

forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag Leverandøren i utlandet mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til leverandøren i utlandet sin rådighet.

Selvfiks Store kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men Selvfiks Store krever at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til leverandøren i utlandet i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.

Kjøperen bør sende varen tilbake til leverandøren i utlandet i originalemballasjen.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom Selvfiks Store klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen. Noe Selvfiks Store gjør i dette tilfelle.

 

10. Undersøkelse av varen:

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til

Selvfiks Store ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse:

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Selvfiks Store melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen for å melde ifra er to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget

mangelen.

Ved forsinkelse må krav rettes Selvfiks Store innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).

Meldingen til Selvfiks Store eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse:

Dersom Selvfiks Store ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom

partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Selvfiks Store.

Oppfyllelse:

Dersom Selvfiks Store ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra Selvfiks Store. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selvfiks Store ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selvfiks Store at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at Selvfiks Store oppfyller.

Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving:

Kjøperen kan heve avtalen med Selvfiks Store dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Selvfiks Store ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Selvfiks Store har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning:

Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra Selvfiks Store sin side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til Selvfiks Store ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel:

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Selvfiks Store.

Retting eller omlevering:

Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at Selvfiks Store retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selvfiks Store kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selvfiks Store urimelige kostnader.

Selvfiks Store skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller

omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen.

Selvfiks Store kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mang

el, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan Selvfiks Store tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Selvfiks Store sørger for slik

retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag:

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving:

I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.
Erstatning:

Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.
Kjøperen må melde krav til Selvfiks Store ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Selvfiks Store.

 

14. Selvfiks Store sine rettigheter ved kjøperens mislighold:

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Selvfiks Store eller forhold på Selvfiks Store sin side, kan Selvfiks Store i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.

Selvfiks Store kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse:

Dersom kjøperen ikke betaler, kan Selvfiks Store fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse).

Er varen ikke levert, taper Selvfiks Store sin rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,kan Selvfiks Store heve avtalen. Selvfiks Store kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selvfiks Store kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Selvfiks Store har fastsatt. Selvfiks Store kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning:

Selvfiks Store kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Selvfiks Store kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Selvfiks Store belaste kjøper med et gebyr på 65 kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke Selvfiks Store faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

15. Garanti:

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 

16. Personopplysninger:

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Selvfiks Store kun innhente og lagre de

personopplysninger som er nødvendig for at Selvfiks Store skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Selvfiks Store har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Selvfiks Store skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selvfiks Store kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Selvfiks Store vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å

sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført

avtalen, må Selvfiks Store innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.

Selvfiks Store må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte Selvfiks Store, for eksempel

e-post dersom han eller hun har spørsmål om Selvfiks Store sin bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at Selvfiks Store sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Konfliktløsning:

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Selvfiks Store. Dersom minnelig løsning ikke

oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.

Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten